AS 2017 dla szkół

Akcja SZKOŁA roz­po­czę­ła się 19 czerwca
i zakoń­czy­ła się 31 grud­nia 2017 r.

Każ­da szko­ła, doko­nu­jąc w tym cza­sie zaku­pów w fir­mie HURT-PAP, zbie­ra­ła PUNKTY PROMOCYJNE,  któ­re  pozwo­lą  nam  na  wyło­nie­nie  zwy­cięz­cy spo­śród  pla­có­wek  oświa­to­wych bio­rą­cych udział w akcji i przy­zna­nie im nagród.

 • PUNKTACJA jest pro­sta - za każ­de wyda­ne 80 zł brut­to szko­ła otrzy­mu­je 1 punkt.
 • Punk­ty będą pod­li­cza­ne raz w mie­sią­cu i prze­sy­ła­ne do pla­có­wek oświa­to­wych, któ­re z są uczest­ni­ka­mi AKCJI.
 • Ofi­cjal­ne ogło­sze­nie wyni­ków dla Uczest­ni­ków (szkół i przed­szko­li) i wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra w  lutym 2018 r.

pobierz INFORMACJĘ dla SZKÓŁ (pdf)
pobierz REGULAMIN AKCJI SZKOŁA (pdf)

 

PUNKTYNAGRODY

 • Szko­ła i inne pla­ców­ki oświatowo-wychowawcze zbie­ra­ją punk­ty na dwa spo­so­by: poprzez swo­je zaku­py i zaku­py swo­ich uczniów (klien­tów indywidualnych);
 • HURT-PAP pro­wa­dzi na bie­żą­co sta­ty­sty­kę zli­cza­jąc Pań­stwa punkty;
 • Raz w mie­sią­cu poin­for­mu­je­my Pań­stwa o obec­nym sta­nie kon­ta (punk­ta­cji); wysy­ła­jąc komu­ni­kat e-mailem, tele­fo­nicz­nie lub w inny spo­sób - wedle Wasze­go uznania.
 • Po zakoń­cze­niu akcji nastą­pi uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród. Wygra­ją te szko­ły (przed­szko­la), któ­re zdo­bę­dą naj­więk­szą ilość punktów.

 

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa atrak­cyj­ne i prak­tycz­ne nagro­dy, któ­re mogą stać się pomoc­ne w pra­cy biu­ro­wej i dydaktycznej:

 • oczysz­czacz powie­trza IDEAL AP30 o war­to­ści ok. 2000 zł brut­to - NAGRODA GŁÓWNA
 • urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyj­ne PANTUM M6600NW - II NAGRODA
 • zestaw tablic sucho­ście­ral­nych - III NAGRODA
 • oraz gilo­ty­na, lami­na­tor, tabli­ce korkowe
 • nagro­dy pocieszenia.

 

Spon­so­rzy i Part­ne­rzy AKCJI SZKOŁA:
(kli­ka­jąc na logo fir­my lub mar­ki wej­dziesz na stro­nę internetową)


Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat