AS 2017 dla ucznia

Akcja SZKOŁA dla uczniów i klien­tów indy­wi­du­al­nych roz­po­czę­ła się 19 czerwca
i trwa­ła do 30 wrze­śnia 2017 r.

Klien­ci indy­wi­du­al­ni, czy­li ucznio­wie, rodzi­ce lub opie­ku­no­wie uczniów oraz przed­szko­la­ków, któ­rzy doko­na­li zaku­pu w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego, wzię­li udział w loso­wa­niu nagród po wypeł­nie­niu kupo­nu konkursowego.

Za każ­de wyda­ne przez Ucznia (klien­ta indywidualnego)
80 zł brut­to, udo­ku­men­to­wa­ne wypeł­nie­niem KUPONU, wskazana
w kupo­nie szko­ła lub przed­szko­le otrzy­mu­je 1 punkt.


WRĘCZENIE NAGRÓD.

24 paź­dzier­ni­ka br., w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 nastą­pi­ło ofi­cjal­ne wrę­cze­nie głów­nych nagród wylo­so­wa­nych w Akcja Szko­ła 2017.
iPad Mini fir­my Apple tra­fił do Kasi, uczen­ni­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kutnie;
desko­rol­ki wylo­so­wa­li: Pani Beata oraz Pan Marcin.
Wszyst­kim uczest­ni­kom Akcji ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wspól­ną zabawę. :)

 

Spon­so­rzy i Part­ne­rzy AKCJI SZKOŁA:
(kli­ka­jąc na logo fir­my lub mar­ki wej­dziesz na stro­nę internetową)


Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat