Akcja Szkoła 2019

Regulamin akcji promocyjnej  pod nazwą AKCJA SZKOŁA

 

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1. Orga­ni­za­tor AKCJI SZKOŁA

Orga­ni­za­to­rem AKCJI SZKOŁA jest fir­ma HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na, zare­je­stro­wa­na w KRS pod nume­rem 0000104457, z sie­dzi­bą w Kut­nie przy ul. 29 Listo­pa­da 64 i Salo­nem Sprze­da­ży w Kut­nie przy ul. Łęczyc­kiej 8, zwa­na dalej Orga­ni­za­to­rem.

§ 2. Udział w Akcji SZKOŁA

 1. Udział w AKCJI SZKOŁA zgła­sza każ­da oso­ba fizycz­na, zwa­na dalej Klien­tem Indy­wi­du­al­nym, doko­nu­ją­ca zaku­pów z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego w Salo­nie Sprze­da­ży fir­my HURT-PAP w cza­sie okre­ślo­nym w § 3.
 2. Udział w AKCJI SZKOŁA może wziąć każ­da pla­ców­ka szkol­na i przed­szkol­na zwa­na dalej Uczest­ni­kiem, któ­ra doko­nu­je zaku­pów szkol­nych w skle­pie lub hur­tow­ni Orga­ni­za­to­ra w cza­sie trwa­nia AKCJI, o któ­rym mowa w § 3.
 3. Z udzia­łu w AKCJI SZKOŁA wyłą­cze­ni są pra­cow­ni­cy oraz człon­ko­wie władz Orga­ni­za­to­ra lub osób przez nie­go wyzna­czo­nych do prze­pro­wa­dze­nia AKCJI, a tak­że człon­ko­wie naj­bliż­szej rodzi­ny tych osób.
 4. Przez człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny, o któ­rych mowa w § 2 ust. 3, rozu­mie się: wstęp­nych, zstęp­nych, rodzeń­stwo, mał­żon­ków, rodzi­ców mał­żon­ków i oso­by pozo­sta­ją­ce w sto­sun­ku przysposobienia.

§  3. Czas trwa­nia AKCJI SZKOŁA

AKCJA SZKOŁA trwa od 1 sierp­nia 2019 r. do 30 wrze­śnia 2019 r. – dla Klien­tów Indy­wi­du­al­nych (o któ­rych mowa w § 2 ust. 1) oraz od 1 sierp­nia 2019 r. do 31 grud­nia 2019 r. - dla Uczest­ni­ków (o któ­rych mowa w § 2 ust. 2).

§ 4. Dostęp­ność regulaminu

Treść niniej­sze­go regu­la­mi­nu będzie udo­stęp­nio­na wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym w cza­sie trwa­nia AKCJI w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: www.hurtpap.pl

II. PRZEBIEG AKCJI SZKOŁA

§ 5. Prze­bieg AKCJI dla Klien­tów Indywidualnych

 1. Klien­ci indy­wi­du­al­ni tj. ucznio­wie i rodzi­ce lub opie­ku­no­wie uczniów oraz przed­szko­la­ków (o któ­rych mowa w ust. 1 § 2), któ­rzy w cza­sie trwa­nia AKCJI doko­na­ją zaku­pu w Salo­nie Sprze­da­ży Orga­ni­za­to­ra z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego za 80 zł brut­to bio­rą udział w loso­wa­niu nagród.

§ 6. Prze­bieg AKCJI dla Uczestników

 1. Każ­dy Uczest­nik (szko­ła, przed­szko­le), doko­nu­jąc zaku­pów w fir­mie HURT-PAP, zbie­ra punk­ty promocyjne.
 2. Suma punk­tów pro­mo­cyj­nych będzie pod­sta­wą do wyło­nie­nie zwy­cięz­cy spo­śród Uczest­ni­ków bio­rą­cych udział w AKCJI i przy­zna­nia im nagród.
 3. Dodat­ko­wo, do punk­ta­cji Uczest­ni­ka doli­cza­ne są punk­ty z zaku­pów Klien­tów Indy­wi­du­al­nych (o któ­rych mowa w § 2 ust. 1)

§ 7. Zasa­dy punktacji

 1. Uczest­ni­cy zbie­ra­ją punk­ty na dwa spo­so­by: poprzez swo­je zaku­py i zaku­py Klien­tów Indy­wi­du­al­nych (ucznio­wie i rodzi­ce lub opie­ku­no­wie uczniów oraz przed­szko­la­ków, o któ­rych mowa w § 2 ust. 2:
 2. a) za każ­de 80,00 zł brut­to wyda­ne przez Uczest­ni­ka (szko­łę, przed­szko­le) w cza­sie trwa­nia AKCJI pla­ców­ka uzy­sku­je jeden punkt;
 3. b) za każ­de wyda­ne przez Klien­ta Indy­wi­du­al­ne­go 80 zł brut­to, udo­ku­men­to­wa­ne wypeł­nie­niem KUPONU (o któ­rym mowa w § 8), Uczest­nik (szko­ła lub przed­szko­le) otrzy­mu­je 1 punkt.
 4. Orga­ni­za­tor pro­wa­dzi na bie­żą­co sta­ty­sty­kę i pod­li­cze­nia punktów;
 5. Raz w mie­sią­cu Orga­ni­za­tor poin­for­mu­je Uczest­ni­ków o aktu­al­nym sta­nie kon­ta (punk­ta­cji); wysy­ła­jąc komu­ni­kat e-mailem, tele­fo­nicz­nie lub w inny spo­sób wska­za­ny przez Uczest­ni­ka.

§ 8. Kupon AKCJI SZKOŁA

 1. Klient Indy­wi­du­al­ny może wes­przeć punk­ta­cję swo­jej szko­ły (przed­szko­la) wypeł­nia­jąc spe­cjal­ny KUPON KONKURSOWY, któ­ry otrzy­ma w Salo­nie Sprze­da­ży Orga­ni­za­to­ra po doko­na­niu zaku­pów z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego.
 2. Mini­mal­na kwo­ta zaku­pu upo­waż­nia­ją­ca do otrzy­ma­nia jed­ne­go KUPONU to jed­no­ra­zo­wy zakup o war­to­ści 80,00 zł brut­to z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego.
 3. Na KUPONIE Klient Indy­wi­du­al­ny wpi­su­je:
 4. a) nazwę i adres szko­ły (przed­szko­la), dla któ­rej chce prze­zna­czyć uzy­ska­ny punkt;
 5. b) swój adres e-mail i numer tele­fo­nu jako for­mę kon­tak­tu na potrze­by AKCJI SZKOŁA.
 6. W kon­kur­sie bio­rą udział tyl­ko te KUPONY, któ­re znaj­du­ją się w spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nej urnie, znaj­du­ją­cej się w Salo­nie Sprze­da­ży Orga­ni­za­to­ra przy ul. Łęczyc­kiej 8 i zosta­ną zło­żo­ne naj­póź­niej do dnia 30 wrze­śnia 2019 roku.
 7. Każ­dy Klient Indy­wi­du­al­ny ma pra­wo zło­żyć dowol­na licz­bę KUPONÓW.
 8. Kupo­ny nie­czy­tel­ne, nie­kom­plet­ne będą uzna­wa­ne za nie­waż­ne i tym samym nie będą bra­ne pod uwa­gę przy licze­niu punktów.

 III. NAGRODY AKCJI SZKOŁA

§ 9. Nagro­dy dla Klien­tów Indywidualnych

 1. Każ­dy Klient Indy­wi­du­al­ny, któ­ry w Salo­nie Sprze­da­ży Orga­ni­za­to­ra doko­na zaku­pu o war­to­ści 80,00 zł brut­to z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego, może wziąć udział w loso­wa­niu nagród z zastrze­że­niem: każ­dy los wygrywa.
 2. Dla Klien­tów Indy­wi­du­al­nych AKCJI SZKOŁA zosta­ły ufun­do­wa­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:
 3. a) smart­fon wyso­kiej kla­sy - nagro­da głów­na;
 4. b) nagro­dy nie­spo­dzian­ki i nagro­dy pocieszenia.

§ 10. Nagro­dy dla Uczestników

 1. O przy­zna­niu nagród decy­du­je suma uzy­ska­nych punk­tów na zasa­dach okre­ślo­nychw § 7 ust. 1 a) i 1 b).
 2. Dla Uczest­ni­ków AKCJI SZKOŁA zosta­ną ufun­do­wa­ne nagro­dy niespodzianki.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  i WRĘCZENIE NAGRÓD

§ 11. Osta­tecz­ne pod­su­mo­wa­nie punktacji

 1. W celu osta­tecz­ne­go pod­li­cze­nia punk­tów i wyło­nie­nia nagro­dy głów­nej oraz lau­re­atów nagród dodat­ko­wych dla Uczest­ni­ków powo­ła­na zosta­nie spe­cjal­na KOMISJA zło­żo­na z dwóch przed­sta­wi­cie­li Orga­ni­za­to­ra i dwóch przed­sta­wi­cie­li firm spon­so­ru­ją­cych AKCJĘ.
 2. Z doko­na­nych czyn­no­ści KOMISJA spo­rzą­dzi sto­sow­ny pro­to­kół, któ­ry zosta­nie pod­pi­sa­ny przez wszyst­kich człon­ków komisji.
 3. Po prze­pro­wa­dze­niu czyn­no­ści przy­zna­nia nagród w AKCJI SZKOŁA Uczest­ni­cy zosta­ną powia­do­mie­ni o przy­zna­nych nagro­dach i ter­mi­nie ich wręczenia.
 4. Nagro­dy nie pod­le­ga­ją wymia­nie na inne nagro­dy lub ekwi­wa­lent pieniężny.

§ 12. Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cza­nie nagród

 1. Wrę­cze­nie nagród dla Klien­tów Indy­wi­du­al­nych (wyszcze­gól­nio­nych w § 9 ust. 2) odbę­dzie się w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra w dniu 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r.
 2. Nagro­dy dla szkół - dla Uczest­ni­ków (szkół i przed­szko­li) to nagro­dy nie­spo­dzian­ki. Szko­ły, któ­re zbio­rą naj­wię­cej punk­tów otrzy­ma­ją nagro­dę po uprzed­nim kon­tak­cie i umó­wie­niu z dyrek­to­rem placówki.
 3. Nagro­dy pocie­sze­nia, o któ­rych mowa w § 9 ust. 2b), wyda­wa­ne będą bez­po­śred­nio po zaku­pie i losowaniu.
 4. Klien­ci Indy­wi­du­al­ni, któ­rzy z przy­czyn loso­wych nie będą mogli uczest­ni­czyć w cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród w ter­mi­nie poda­nym w § 11 ust. 2, będą mogli ode­brać nagro­dy w sie­dzi­bie lub Salo­nie Sprze­da­ży Orga­ni­za­to­ra w cią­gu 14 dni od tej daty, tj. do 16 paź­dzier­ni­ka 2019 r. włącznie.
 5. Nagro­dy nie­ode­bra­ne w ter­mi­nie poda­nym w § 12 ust. 2, prze­zna­czo­ne zosta­ną na inne akcje pro­mo­cyj­ne Orga­ni­za­to­ra.
 6. Infor­ma­cja o nagro­dzo­nych Uczest­ni­kach oraz o wylo­so­wa­nych nagro­dach przez Klien­tów Indy­wi­du­al­nych zosta­nie zamiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra w for­mie infor­ma­cji jawnej.
 7. Nagro­dy nie wylo­so­wa­ne i nagro­dy nie ode­bra­ne prze­ka­za­ne zosta­ną na inne cele pro­mo­cyj­ne Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Ogólne.

 1. Bio­rąc udział w AKCJI Uczest­nik oraz Klient Indy­wi­du­al­ny wyra­ża­ją zgo­dę na zasa­dy AKCJI okre­ślo­ne w Regulaminie.
 2. Wszel­kie spo­ry, mogą­ce wynik­nąć w związ­ku z niniej­szym Regu­la­mi­nem lub AKCJĄ, będą roz­strzy­ga­ne przez sądy wła­ści­we dla sie­dzi­by Organizatora.