Home

PROPONUJEMY markowe pióra i długopisy Parker! 

Szanowni Klienci, w związku sytuacją, panującą w naszym kraju, informujemy, że:

 1. Zamó­wie­nia e-mailowe, tele­fo­nicz­ne oraz z plat­for­my są reali­zo­wa­ne bez zmian z ewen­tu­al­ną moż­li­wo­ścią opóź­nień ze wzglę­du na bra­ki w dostawach;
 2. Dla nasze­go wza­jem­ne­go bez­pie­czeń­stwa wyjaz­dy kie­row­ców z towa­rem ogra­ni­cza­my do jed­ne­go dzien­nie na tere­nie mia­sta i strefy;
 3. Pro­si­my, aby klien­ci wcho­dzi­li poje­dyn­czo lub mak­sy­mal­nie 3 oso­by na raz zacho­wu­jąc bez­piecz­ną odległość;
 4. W naszym Salo­nie Sprze­da­ży dostęp­ne są jed­no­ra­zo­we ręka­wicz­ki ochron­ne na życze­nie klientów;
 5. Płat­ność sta­ra­my się doko­ny­wać kar­tą płatniczą;
 6. Obsłu­ga klien­tów przez pra­cow­ni­ków naszej fir­my odby­wa się w ręka­wicz­kach ochronnych;
 7. Klien­ci z widocz­ną nie­dy­spo­zy­cją zdro­wot­ną (kaszel, katar, gorącz­ka) nie będą obsłu­gi­wa­ni w tro­sce o swo­je i innych zdrowie;
 8. Prze­pro­wa­dza­my dezyn­fek­cję co 60 min.;
 9. Do dys­po­zy­cji klien­tów prze­pro­wa­dza­my dezyn­fek­cję rąk;
 10. Pro­si­my o moż­li­wie zwięk­sze­nie kon­tak­tu z naszą fir­mą dro­gą elek­tro­nicz­ną (tele­fon, e-mail, plat­for­ma zakupowa);
 11. O ewen­tu­al­nych zmia­nach lub opóź­nie­niach w dosta­wie będzie­my Pań­stwa infor­mo­wać na bieżąco.

Życzy­my wszyst­kim zdro­wia i spokoju!