WYDARZENIA

AKCJA SZKOŁA 2017 - wręczenie nagród.

24 paź­dzier­ni­ka br., w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 nastą­pi­ło ofi­cjal­ne wrę­cze­nie głów­nych nagród wylo­so­wa­nych w Akcja Szko­ła 2017. iPad Mini fir­my Apple tra­fił do Kasi, uczen­ni­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kut­nie; desko­rol­ki wylo­so­wa­li: Pani Beata oraz Pan Mar­cin. Wszyst­kim uczest­ni­kom Akcji ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wspól­ną zaba­wę. :)


festiwal-jeremiego-p_2016

AKCJA SZKOŁA 2016 - wręczenie nagród.

Sym­pa­tycz­na uro­czy­stość mia­ła miej­sce 14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Salo­nie ŁĘCZYCKA 8. Na zdję­ciach zdo­byw­cy iPa­da Apple’a i kon­so­li SONY PLAY STATION z zarzą­dem i pra­cow­ni­ka­mi fir­my HURT-PAP :)

Akcja Szkoła 2016

Akcja Szkoła 2016


Piknik przy Bibliotece Miejskiej

30 sierp­nia 2016 roku fir­ma HURT-PAP wzię­ła czyn­ny udział w pik­ni­ku dla dzie­ci pro­wa­dząc zaba­wy kre­atyw­ne :) Było bar­dzo faj­nie.

14114821_951542788302344_503390941524414390_o14188450_951542544969035_821065624597121586_o14086254_951542231635733_5281388346295972304_o
14188147_951542011635755_6620580738800068472_o14188623_951545078302115_8376894797973702029_o14138672_951546994968590_450534611590647706_o

moj_tata_wyniki

Spo­śród wie­lu prac, któ­re otrzy­ma­li­śmy w kon­kur­sie „TO MÓJ TATA” jury wyło­ni­ło I, IIIII miej­sce.

I miej­sce - Klau­dia Justyń­ska II miej­sce – Anto­ni Filip­czak III miej­sce – Ali­cja Szad­kow­ska

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my po odbiór nagród do Salo­nu Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 w dniu 29.06.2016r. Wszyst­kich pozo­sta­łych uczest­ni­ków kon­kur­su nagro­dzi­my słod­ki­mi upo­min­ka­mi pocie­sze­nia. Dzię­ku­je­my, za tak wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie naszym kon­kur­sem.


Bambino

We wrze­śniu 2015 r. zakoń­czy­ła się, trwa­ją­ca całe lato, lote­ria BAMBINO. Tablet wygra­ła Mary­sia Pisar­kie­wicz, któ­rą gości­li­śmy w naszym Salo­nie Sprze­da­ży na ofi­cjal­nym i bar­dzo sym­pa­tycz­nym wrę­cze­niu nagro­dy. GRATULUJEMY!


Jako spon­sor wzię­li­śmy udział X Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Jere­mie­go Przy­bo­ry 2014 (fot. M. Guz / HURT-PAP).

Festiwal J.Przybory 2014