WYDARZENIA

AKCJA SZKOŁA 2018

Z koń­cem wrze­śnia 2018 r. zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap AKCJI SZKOŁA 2018 dla uczniów i klien­tów indy­wi­du­al­nych.
Mamy za sobą wrę­cze­nie nagro­dy głów­nej, któ­rą wylo­so­wa­ła Karo­li­na (na zdję­ciu).
GRATULUJEMY!

AKCJA SZKOŁA 2017

Pod­su­mo­wa­li­śmy punk­ty AKCJI SZKOŁA 2017, któ­re szko­ły i przed­szko­la zdo­by­wa­ły,
doko­nu­jąc zaku­pów w naszym skle­pie i hur­tow­ni od czerw­ca do grud­nia minio­ne­go roku
i wyło­ni­li­śmy zwycięzców.

Oto oni:

I miej­sce
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w KROŚNIEWICACH przy ul. Łęczyc­kiej 17

II miej­sce
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Kut­nie przy ul. Łęczyc­kiej 11

III miej­sce (zdo­by­ły ex aequo dwie pla­ców­ki)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH im. Księ­dza Bosko w Łodzi przy ul. Wod­nej 34
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Kro­śnie­wi­cach przy ul. Łęczyc­kiej 17

Wyróż­nie­nia:
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 “Cali­necz­ka” w Kut­nie przy ul. Wil­czej 5
PRZEDSZKOLE przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w Czer­ni­ko­wie  (gm. Piątek)

AKCJA SZKOŁA 2017 - wręczenie nagród.

24 paź­dzier­ni­ka 2017 r., w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 nastą­pi­ło ofi­cjal­ne wrę­cze­nie głów­nych nagród wylo­so­wa­nych w Akcja Szko­ła 2017.
iPad Mini fir­my Apple tra­fił do Kasi, uczen­ni­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kut­nie;
desko­rol­ki wylo­so­wa­li: Pani Beata oraz Pan Mar­cin.
Wszyst­kim uczest­ni­kom Akcji ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wspól­ną zabawę. :)


festiwal-jeremiego-p_2016


AKCJA SZKOŁA 2016 - wręczenie nagród.

Sym­pa­tycz­na uro­czy­stość mia­ła miej­sce 14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Salo­nie ŁĘCZYCKA 8.
Na zdję­ciach zdo­byw­cy iPa­da Apple­’a i kon­so­li SONY PLAY STATION z zarzą­dem i pra­cow­ni­ka­mi fir­my HURT-PAP :)

Akcja Szkoła 2016

Akcja Szkoła 2016


Piknik przy Bibliotece Miejskiej

30 sierp­nia 2016 roku fir­ma HURT-PAP wzię­ła czyn­ny udział w pik­ni­ku dla dzie­ci pro­wa­dząc zaba­wy kre­atyw­ne :)
Było bar­dzo fajnie.

14114821_951542788302344_503390941524414390_o14188450_951542544969035_821065624597121586_o14086254_951542231635733_5281388346295972304_o
14188147_951542011635755_6620580738800068472_o14188623_951545078302115_8376894797973702029_o14138672_951546994968590_450534611590647706_o

moj_tata_wyniki

Spo­śród wie­lu prac, któ­re otrzy­ma­li­śmy w kon­kur­sie „TO MÓJ TATA” jury wyło­ni­ło I, IIIII miejsce.

I miej­sce - Klau­dia Justyń­ska
II miej­sce – Anto­ni Filip­czak
III miej­sce – Ali­cja Szadkowska

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my po odbiór nagród do Salo­nu Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 w dniu 29.06.2016r.
Wszyst­kich pozo­sta­łych uczest­ni­ków kon­kur­su nagro­dzi­my słod­ki­mi upo­min­ka­mi pocie­sze­nia.
Dzię­ku­je­my, za tak wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie naszym konkursem.


Bambino

We wrze­śniu 2015 r. zakoń­czy­ła się, trwa­ją­ca całe lato, lote­ria BAMBINO.
Tablet wygra­ła Mary­sia Pisar­kie­wicz,
któ­rą gości­li­śmy w naszym Salo­nie Sprze­da­ży
na ofi­cjal­nym i bar­dzo sym­pa­tycz­nym wrę­cze­niu nagro­dy.
GRATULUJEMY!


Jako spon­sor wzię­li­śmy udział X Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Jere­mie­go Przy­bo­ry 2014 (fot. M. Guz / HURT-PAP).

Festiwal J.Przybory 2014