PRACA

Pra­ca w HURT-PAP to szan­sa na pra­cę w zaan­ga­żo­wa­nym, zgra­nym zespo­le z moż­li­wo­ścią roz­wo­ju wła­snej aktyw­no­ści i pomysłowości.

Suk­ces naszej fir­my budu­ją pra­cow­ni­cy, jeśli chcesz dołą­czyć do nasze­go gro­na, pro­si­my o wysła­nie swo­je­go CV wraz ze zdję­ciem na poniż­szy adres e-mail:

hurtpap@biuroklub.pl

Przy naj­bliż­szej akcji rekru­ta­cyj­nej  skon­tak­tu­je­my dro­gą mailową.