SKLEP INTERNETOWY

SKLEP INTERNETOWY dzia­ła w ramach Kon­sor­cjum Biu­ro Klub Sp. z o.o., do któ­re­go nale­ży HURT-PAP.

Aby uzy­skać szyb­ką i spraw­ną obsłu­gę w skle­pie inter­ne­to­wym klik­nij przy­cisk poni­żej, a po wej­ściu na stro­nę skle­pu zalo­guj się poda­jąc numer kodu pocz­to­we­go miej­sca dosta­wy; przy­cisk „logo­wa­nie” znaj­dziesz na gór­nym pasku menu.

Kie­ru­jąc się nume­rem kodu nasz SYSTEM dobie­rze sklep (hur­tow­nię) naj­bli­żej Two­jej fir­my (miej­sca dosta­wy). Jeśli dzia­łasz w Kut­nie, oko­li­cach Kut­na lub na Mazow­szu - dostaw­cą będzie HURT-PAP.

Jeśli po nume­rze kodu pocz­to­we­go SYSTEM roz­po­zna, że miej­sce dosta­wy znaj­du­je się w innej czę­ści kra­ju, prze­kie­ru­je Cię do dostaw­cy, któ­ry jest najbliżej.

Kod pocz­to­wy dla Kut­na: 99-300 

e-sklep