KONTAKT

HURT-PAP ul. Łęczyc­ka 8, 99-300 Kut­no tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92 hurtpap@biuroklub.plZAPRASZAMY od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 17.00 w sobo­ty w godz. 9.00 - 14.00
Zapy­ta­nia ofer­to­we i prze­tar­go­we pro­si­my prze­sy­łać pod adres: m.janakowski.hp@biuroklub.pl lub m.kupisz.hp@biuroklub.plOso­by odpo­wie­dzial­ne i udzie­la­ją­ce wszel­kich wyja­śnień doty­czą­cych ofert ceno­wych i dostęp­no­ści towa­ro­wej to: Mile­na Kupisz nr tel. 797 029 947 i Michał Jana­kow­ski nr tel. 605 157 700.
Dział Sprze­da­ży
Dorota Wozniak
Kie­row­nik Doro­ta Woź­niak
tel. 697 725 066
d.wozniak.hp@biuroklub.pl
Spe­cja­li­sta do spraw logi­sty­ki Ewa Paw­la­ta
tel. 607 401 644
e.pawlata.hp@biuroklub.pl
Dział Han­dlo­wy
Ewa Anuszewska
Ewa Anu­szew­ska
tel. 691 061 051
e.anuszewska.hp@biuroklub.pl
Paweł Klekowicki
Paweł Kle­ko­wic­ki
tel. 603 782 377
p.klekowicki.hp@biuroklub.pl
Dział Zaku­pów
Michał Janakowski
Kie­row­nik Michał Jana­kow­ski
tel. 605 157 700
m.janakowski.hp@biuroklub.pl
Milena Kupisz
Mana­ger han­dlo­wy Mile­na Kupisz
tel. 797 029 947
m.kupisz.hp@biuroklub.pl
Maga­zyn
Tomasz Martofel
Kie­row­nik Tomasz Mar­to­fel
tel. 605 300 303
Dariusz Lewandowski
Dariusz Lewan­dow­ski
tel. 797 029 950
Gabrie­la Sta­si­niew­ska
tel. 797 029 960
Opie­kun Salo­nu Sprze­da­ży Mał­go­rza­ta Iżyń­ska
Trans­port
Kry­stian Winiec­ki
tel. 504 793 733
Marek Nawroc­ki
tel. 609 254 500
Dział Tele­mar­ke­tin­gu
Milena Kupisz
Mana­ger han­dlo­wy Mile­na Kupisz
tel. 797 029 947
m.kupisz.hp@biuroklub.pl
Księ­go­wość
Henryka Tomczak
Hen­ry­ka Tom­czak
tel. 24 254 79 11
h.tomczak@hurtpap.pl
Zarząd fir­my
Paweł Lewandowski
Pre­zes Paweł Lewan­dow­ski pawel.lewandowski@biuroklub.pl
Joanna Lewandowska
Dyrek­tor Han­dlo­wy Joan­na Lewan­dow­ska
tel. 605 157 500
j.lewandowska.hp@biuroklub.pl