KONTAKT

HURT-PAP
ul. Łęczyc­ka 8, 99-300 Kut­no
tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92
hurtpap@biuroklub.pl
ZAPRASZAMY
w ponie­dział­ki w godz. 9.00 – 17.00
od wtor­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 17.00
w sobo­ty w godz. 9.00 – 14.00
Zapy­ta­nia ofer­to­we i prze­tar­go­we pro­si­my prze­sy­łać pod adres:
m.janakowski.hp@biuroklub.pl lub m.kupisz.hp@biuroklub.pl
Oso­by odpo­wie­dzial­ne i udzie­la­ją­ce wszel­kich wyja­śnień doty­czą­cych ofert ceno­wych i dostęp­no­ści towa­ro­wej to:
Mile­na Kupisz nr tel. 797 029 947 i Michał Jana­kow­ski nr tel. 605 157 700.
 
 

Dział Sprzedaży

Doro­ta Woź­niak
tel. 697 725 066
d.wozniak.hp@biuroklub.pl

 

Ewa Jabłoń­ska 
tel. 607 401 644
e.pawlata.hp@biuroklub.pl

Dział Handlowy

Mile­na Kupisz
tel. 797 029 947
m.kupisz.hp@biuroklub.pl

Mał­go­rza­ta Iżyń­ska
tel. 797 029 955
m.izynska.hp@biuroklub.pl

Dział Zakupów

Michał Jana­kow­ski
tel. 605 157 700
m.janakowski.hp@biuroklub.pl

Magazyn

tel. 605 300 303, 797 029 950