KONTAKT

HURT-PAP
ul. Łęczyc­ka 8, 99-300 Kut­no
tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92
hurtpap@biuroklub.pl
ZAPRASZAMY
w ponie­dział­ki w godz. 9.00 – 17.00
od wtor­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 17.00
w sobo­ty w godz. 9.00 – 14.00
Zapy­ta­nia ofer­to­we i prze­tar­go­we pro­si­my prze­sy­łać pod adres:
m.janakowski.hp@biuroklub.pl lub m.kupisz.hp@biuroklub.pl
Oso­by odpo­wie­dzial­ne i udzie­la­ją­ce wszel­kich wyja­śnień doty­czą­cych ofert ceno­wych i dostęp­no­ści towa­ro­wej to:
Mile­na Kupisz nr tel. 797 029 947 i Michał Jana­kow­ski nr tel. 605 157 700.
 
 

Dział Sprzedaży

Kie­row­nik
Doro­ta Woź­niak
tel. 697 725 066
d.wozniak.hp@biuroklub.pl

 

Spe­cja­li­sta do spraw logi­sty­ki
Ewa Paw­la­ta
tel. 607 401 644
e.pawlata.hp@biuroklub.pl

Dział Handlowy

Ewa Anu­szew­ska
tel. 691 061 051
e.anuszewska.hp@biuroklub.pl

Paweł Kle­ko­wic­ki
tel. 603 782 377
p.klekowicki.hp@biuroklub.pl

Dział Zakupów

Kie­row­nik
Michał Jana­kow­ski
tel. 605 157 700
m.janakowski.hp@biuroklub.pl

Mana­ger han­dlo­wy
Mile­na Kupisz
tel. 797 029 947
m.kupisz.hp@biuroklub.pl

Magazyn

Kie­row­nik
Tomasz Mar­to­fel
tel. 605 300 303

Dariusz Lewan­dow­ski
tel. 797 029 950

Gabrie­la Sta­si­niew­ska
tel. 797 029 960

 
 
 

Opie­kun Salo­nu Sprze­da­ży
Mał­go­rza­ta Iżyńska

Transport

Kry­stian Winiec­ki
tel. 504 793 733

Marek Nawroc­ki
tel. 609 254 500

Dział Telemarketingu

Mana­ger han­dlo­wy
Mile­na Kupisz
tel. 797 029 947
m.kupisz.hp@biuroklub.pl

Księgowość

Hen­ry­ka Tom­czak
tel. 24 254 79 11
h.tomczak@hurtpap.pl

Zarząd firmy

Pre­zes
Paweł Lewan­dow­ski
pawel.lewandowski@biuroklub.pl

Dyrek­tor Han­dlo­wy
Joan­na Lewan­dow­ska
tel. 605 157 500
j.lewandowska.hp@biuroklub.pl