KONTAKT

HURT-PAP
ul. Łęczyc­ka 8, 99-300 Kut­no
tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92
hurtpap@biuroklub.pl
ZAPRASZAMY
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 17.00
w sobo­ty w godz. 9.00 - 14.00
Zapy­ta­nia ofer­to­we i prze­tar­go­we pro­si­my prze­sy­łać pod adres:
m.janakowski.hp@biuroklub.pl lub m.kupisz.hp@biuroklub.pl
Oso­by odpo­wie­dzial­ne i udzie­la­ją­ce wszel­kich wyja­śnień doty­czą­cych ofert ceno­wych i dostęp­no­ści towa­ro­wej to:
Mile­na Kupisz nr tel. 797 029 947 i Michał Jana­kow­ski nr tel. 605 157 700.

Dział Sprze­da­ży

 
Dorota Wozniak

Kie­row­nik
Doro­ta Woź­niak

tel. 697 725 066

d.wozniak.hp@biuroklub.pl

 

Spe­cja­li­sta do spraw logi­sty­ki
Ewa Paw­la­ta

tel. 607 401 644

e.pawlata.hp@biuroklub.pl

Dział Han­dlo­wy

 
Ewa Anuszewska

Ewa Anu­szew­ska

tel. 691 061 051

e.anuszewska.hp@biuroklub.pl

Paweł Klekowicki

Paweł Kle­ko­wic­ki

tel. 603 782 377

p.klekowicki.hp@biuroklub.pl

Dział Zaku­pów

 
Michał Janakowski

Kie­row­nik
Michał Jana­kow­ski

tel. 605 157 700

m.janakowski.hp@biuroklub.pl

Milena Kupisz

Mana­ger han­dlo­wy
Mile­na Kupisz

tel. 797 029 947

m.kupisz.hp@biuroklub.pl

Maga­zyn

 
Tomasz Martofel

Kie­row­nik
Tomasz Mar­to­fel

tel. 605 300 303
Dariusz Lewandowski

Dariusz Lewan­dow­ski

tel. 797 029 950
 

Gabrie­la Sta­si­niew­ska

tel. 797 029 960
 

Opie­kun Salo­nu Sprze­da­ży
Gosia Mar­to­fel

 

Trans­port

 
 

Kry­stian Winiec­ki

tel. 504 793 733
 

Marek Nawroc­ki

tel. 609 254 500

Dział Tele­mar­ke­tin­gu

 
Milena Kupisz

Mana­ger han­dlo­wy
Mile­na Kupisz

tel. 797 029 947

m.kupisz.hp@biuroklub.pl

Księ­go­wość

 
Henryka Tomczak

Hen­ry­ka Tom­czak

tel. 24 254 79 11

h.tomczak@hurtpap.pl

Zarząd fir­my

 
Paweł Lewandowski
Pre­zes
Paweł Lewan­dow­ski
pawel.lewandowski@biuroklub.pl
Joanna Lewandowska

Dyrek­tor Han­dlo­wy
Joan­na Lewan­dow­ska

tel. 605 157 500

j.lewandowska.hp@biuroklub.pl