Home

KALENDARZE 2019 w sze­ro­kim asor­ty­men­cie w naszym Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8.
Zapra­sza­my!

Z koń­cem wrze­śnia br. zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap AKCJI SZKOŁA 2018 dla uczniów i klien­tów indy­wi­du­al­nych.
Mamy za sobą wrę­cze­nie nagro­dy głów­nej, któ­rą wylo­so­wa­ła Karo­li­na (na zdję­ciu).
GRATULUJEMY!

Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że AKCJA SZKOŁA nadal trwa dla szkół, przed­szko­li i pla­có­wek edu­ka­cyj­nych - do koń­ca grud­nia 2018 roku.