Home

14 października
Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej).

Pora zastanowić się nad prezentem; może będzie nim pióro lub długopis PARKER?

Zapraszamy do Salonu Sprzedaży
ŁĘCZYCKA 8!

Z koń­cem wrze­śnia 2018 r. zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap AKCJI SZKOŁA 2018 dla uczniów i klien­tów indy­wi­du­al­nych.
Mamy za sobą wrę­cze­nie nagro­dy głów­nej, któ­rą wylo­so­wa­ła Karo­li­na (na zdję­ciu).
GRATULUJEMY!