Home

AKCJA SZKOŁA 2017 - wręczenie nagród.

24 paź­dzier­ni­ka br., w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 nastą­pi­ło ofi­cjal­ne wrę­cze­nie głów­nych nagród wylo­so­wa­nych w Akcja Szko­ła 2017. iPad Mini fir­my Apple tra­fił do Kasi, uczen­ni­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kut­nie; desko­rol­ki wylo­so­wa­li: Pani Beata oraz Pan Mar­cin.
Wszyst­kim uczest­ni­kom Akcji ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wspól­ną zaba­wę. :)


Zakończyliśmy naszą AKCJĘ SZKOŁA 2017!

Rozpoczęliśmy ją 19 czerwca. Jej zakończenie dla UCZNIÓW nastąpiło 30 września,
a dla SZKÓŁ 31 grudnia 2017 r.

 

Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat