Home

RODO w biurze

Czy jesteś gotowy!

Zobacz:

AKCJA SZKOŁA 2017.

Pod­su­mo­wa­li­śmy punk­ty AKCJI SZKOŁA 2017, któ­re szko­ły i przed­szko­la zdo­by­wa­ły,
doko­nu­jąc zaku­pów w naszym skle­pie i hur­tow­ni od czerw­ca do grud­nia minio­ne­go roku
i wyło­ni­li­śmy zwy­cięz­ców.

Oto oni:

I miej­sce
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w KROŚNIEWICACH przy ul. Łęczyc­kiej 17

II miej­sce
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Kut­nie przy ul. Łęczyc­kiej 11

III miej­sce (zdo­by­ły ex aequo dwie pla­ców­ki)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH im. Księ­dza Bosko w Łodzi przy ul. Wod­nej 34
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Kro­śnie­wi­cach przy ul. Łęczyc­kiej 17

Wyróż­nie­nia:
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 “Cali­necz­ka” w Kut­nie przy ul. Wil­czej 5
PRZEDSZKOLE przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w Czer­ni­ko­wie  (gm. Pią­tek)

O ter­mi­nie wrę­cze­nia nagród poin­for­mu­je­my w naj­bliż­szym cza­sie.

AKCJA SZKOŁA 2017 - wręczenie nagród.

24 paź­dzier­ni­ka br., w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8 nastą­pi­ło ofi­cjal­ne wrę­cze­nie głów­nych nagród wylo­so­wa­nych w Akcja Szko­ła 2017. iPad Mini fir­my Apple tra­fił do Kasi, uczen­ni­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kut­nie; desko­rol­ki wylo­so­wa­li: Pani Beata oraz Pan Mar­cin.
Wszyst­kim uczest­ni­kom Akcji ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wspól­ną zaba­wę. :)