Polityka prywatności

Infor­ma­cja o ochro­nie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku  obo­wią­zu­je Roz­po­rzą­dze­nie o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych (RODO) w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych, któ­re ma na celu lep­szą ochro­nę Pań­stwa danych.

W związ­ku z tym,  infor­mu­je­my Pań­stwa o zasa­dach prze­twa­rza­nia przez HURT-PAP Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz o przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu prawach:

Infor­mu­je­my, że admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na z sie­dzi­bą w Kut­nie (99-300) przy ul. 29 Listo­pa­da 64; NIP 775-00-14-990, któ­ry gro­ma­dzi Pań­stwa dane oso­bo­we w związ­ku z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią sprze­da­ży pro­duk­tów i usług oraz uzy­ska­ne przy zawar­ciu umo­wy i w trak­cie jej trwa­nia, a w szczególności:

 • imię (imio­na) i nazwi­sko, adres e-mail, adres do kon­tak­tu, numer tele­fo­nu, stanowisko,
 • dane fir­my repre­zen­to­wa­ne­go pod­mio­tu jak NIP, REGON, adres sie­dzi­by, numer rachun­ku bankowego.

Cele prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych:

 • obsłu­ga trans­ak­cji sprze­da­ży, dosta­wy i wysył­ki towa­rów, reali­za­cji płat­no­ści, obsłu­gi reklamacji;
 • reali­za­cji obo­wiąz­ków HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na prze­wi­dzia­nych pra­wem, w tym w szcze­gól­no­ści wysta­wia­nia i prze­cho­wy­wa­nia fak­tur oraz doku­men­tów księ­go­wych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochro­ny praw HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa, w tym w szcze­gól­no­ści docho­dze­nia zale­głych płat­no­ści w ramach pro­ce­sów win­dy­ka­cyj­nych i pro­ce­sów sądowych;
 • wery­fi­ka­cji Pań­stwa wia­ry­god­no­ści płat­ni­czej i w celu zabez­pie­cze­nia należ­nych HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na płat­no­ści, uza­sad­nio­ne­go inte­re­su HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Sj. w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, w tym pro­wa­dze­nia mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go pro­duk­tów i usług HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jawna;
 • pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­mo­cyj­nych obec­nie jak i w przyszłości
 • prze­pro­wa­dza­nia dzia­łań mar­ke­tin­go­wych oraz prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych w przy­pad­ku wyra­że­nia przez Pań­stwa osob­nych zgód.

HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na może prze­ka­zy­wać Pań­stwa dane oso­bo­we nastę­pu­ją­cym oso­bom trze­cim dla celów wska­za­nych powyżej:

 • pod­mio­tom, z któ­ry­mi HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na ma zawar­tą umo­wę współ­pra­cy w celu reali­za­cji łączą­cej HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na i dany pod­miot umo­wy, reali­za­cji obo­wiąz­ków HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na prze­wi­dzia­nych pra­wem, ochro­ny praw HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa oraz reali­za­cji uza­sad­nio­ne­go inte­re­su HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych osobowych,
 • orga­nom nad­zo­ru­ją­cym, orga­nom wła­dzy i innym oso­bom trze­cim w przy­pad­ku gdy jest to nie­zbęd­ne dla reali­za­cji celów wska­za­nych powy­żej oraz wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków nało­żo­nych prawem.

HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na zobo­wią­zu­je się sto­so­wać odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa, zarów­no tech­nicz­ne jak i orga­ni­za­cyj­ne, aby chro­nić Pań­stwa dane oso­bo­we, któ­re będą prze­cho­wy­wa­ne przez HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na wyłącz­nie przez czas nie­zbęd­ny do osią­gnię­cia celów, dla któ­rych dane te są gro­ma­dzo­ne, wyko­na­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, mak­sy­mal­nie przez okres zabez­pie­cze­nia mate­ria­łów nie­zbęd­nych dla postę­po­wań praw­nych (w tym podat­ko­wych) oraz do cza­su ewen­tu­al­ne­go przedaw­nie­nia rosz­czeń Pań­stwa i HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jawna.

Przy­słu­gu­ją Pań­stwu nastę­pu­ją­ce pra­wa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych:

 • wyco­fa­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych lub pra­wo do ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
 • dostęp do danych osobowych,
 • żąda­nie spro­sto­wa­nia danych osobowych,
 • żąda­nie usu­nię­cia danych osobowych,
 • żąda­nie ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 • prze­no­sze­nia danych osobowych,
 • wnie­sie­nie skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub orga­nu będą­ce­go jego następcą.

Aby sko­rzy­stać z powyż­szych praw i we wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem przez HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na Pań­stwa danych oso­bo­wych, mogą Pań­stwo kon­tak­to­wać się z HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na za pośrednictwem:

 • pocz­ty e-mail na adres: hurtpap@biuroklub.pl
 • pocz­ty tra­dy­cyj­nej na nastę­pu­ją­cy adres kore­spon­den­cyj­ny: HURT-PAP Eksport-Import Paweł Lewan­dow­ski Spół­ka Jaw­na, ul. 29 Listo­pa­da 64, 99-300 Kutno

Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści okre­so­wej aktu­ali­za­cji niniej­szej Infor­ma­cji zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem (w przy­pad­ku zmian bądź wpro­wa­dze­nia nowych pro­ce­sów lub sys­te­mów, któ­re wyko­rzy­stu­ją dane oso­bo­we) i będzie­my Pań­stwa odpo­wied­nio infor­mo­wać o wpro­wa­dza­nych zmianach.