SZKOLENIA

Fir­ma HURT-PAP pro­wa­dzi szko­le­nia dla firm w zakresie:

  • opty­mal­ne­go użyt­ko­wa­nia i bez­piecz­nej obsłu­gi sprzę­tu fir­my OPUS (nisz­czar­ki, lami­na­to­ry, bin­dow­ni­ce itp.)
  • opty­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia środ­ków czy­sto­ści fir­my MERIDA

Dla szkół, biblio­tek i innych pla­có­wek kulturalno-oświatowych orga­ni­zu­je­my pre­zen­ta­cję tablic inte­rak­tyw­nych fir­my 2x3, połą­czo­ną z poka­zem zasto­so­wa­nia ich w pro­ce­sie nauczania.

Szko­le­nia i poka­zy orga­ni­zu­je­my w miej­scu wska­za­nym przez zama­wia­ją­ce­go (biu­rze fir­my, szko­le, biblio­te­ce, domu kultury).