ZAPRASZAMY

Zaczy­na­li­śmy jako hur­tow­nia arty­ku­łów papier­ni­czych, biu­ro­wych i szkol­nych, a w 2013 roku uru­cho­mi­li­śmy Salon Sprze­da­ży przy ul. Łęczyc­kiej 8 w Kut­nie. Nazwa­li­śmy go po pro­stu ŁĘCZYCKA 8. Ten funk­cjo­nal­ny obiekt z dużą powierzch­nią han­dlo­wą i dobrym dojaz­dem uła­twia zaku­py naszym Klien­tom. Cie­szy­my się ze sta­le rosną­cej popu­lar­no­ści tego miejsca.

SALON SPRZEDAŻY przy Łęczyc­kiej 8 to miła i pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga, duża powierzch­nia han­dlo­wa oraz funk­cjo­nal­ny par­king przed wejściem.

Zapra­sza­my codzien­nie w godz. 8.00 - 17.00, w sobo­ty 9.00 - 14.00.