TABLICE INTERAKTYWNE 2x3

1600_2X3

TABLICE INTERAKTYWNE to ele­ment szko­ły przy­szło­ści -  ich poten­cjał w pra­cy edu­ka­cyj­nej z dzieć­mi i mło­dzie­żą pre­zen­to­wa­ny jest na spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez fir­mę HURT-PAP we współ­pra­cy z fir­mą 2x3. Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o ter­mi­nach spo­tkań (szko­leń) skon­tak­tuj się z nami:

hurtpap@biuroklub.pl

HURT-PAP pro­wa­dzi sprze­daż pro­duk­tów z asor­ty­men­tu  fir­my 2x3, peł­na infor­ma­cja w naszym salo­nie ŁĘCZYCKA 8.
Gazet­ka pro­mo­cyj­na do pobra­nia w PDF - pobierz»