Cookies

Polityka prywatności

Wita­my na stro­nie ser­wi­su. W tym miej­scu wyja­śnia­my obo­wią­zu­ją­ce zasa­dy zwią­za­ne z prze­cho­wy­wa­niem i wysy­ła­niem pli­ków cookies (tzw. ciasteczek).

Pli­ki cookies

Pli­ki cookies są to pli­ki zapew­nia­ją­ce prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji lub uzy­ska­nie dostę­pu do infor­ma­cji już prze­cho­wy­wa­nej w tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go pod­czas lub po wizy­cie na stro­nach internetowych.
Pli­ki cookies uży­wa­ne na naszych stro­nach nie prze­cho­wu­ją danych oso­bo­wych, wyko­rzy­sty­wa­ne są mię­dzy inny­mi do zapa­mię­ty­wa­nia pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ków czy zabez­pie­cze­nia stron internetowych.

Jakie­go rodza­ju pli­ków cookies używamy?
Cookies trwa­łe to pli­ki, któ­re zosta­ją zapi­sa­ne na urzą­dze­niu, z któ­re­go korzy­sta Użyt­kow­nik, nawet po opusz­cze­niu prze­glą­da­nej stro­ny. Celem prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ska­nia dostę­pu do tych infor­ma­cji jest zapa­mię­ta­nie wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka pre­fe­ren­cji pod­czas odwie­dze­nia danej stro­ny internetowej.

Jak moż­na nie wyra­zić zgo­dy na insta­lo­wa­nie pli­ków cookies za pomo­cą usta­wień przeglądarki?
Zde­cy­do­wa­na więk­szość prze­glą­da­rek domyśl­nie akcep­tu­je pli­ki cookies w celu zapew­nie­nia Użyt­kow­ni­kom wygo­dy korzy­sta­nia ze stro­ny i popraw­ne­go wyświe­tla­nia jej zawartości.
Użyt­kow­nik, któ­ry nie chce aby pli­ki cookies były insta­lo­wa­ne w jego tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu koń­co­wym, może nie wyra­zić zgo­dy na insta­lo­wa­nie pli­ków cookies w nastę­pu­ją­cy sposób:

  • W prze­glą­dar­ce Inter­net Explo­rer nale­ży: wybrać z menu pozy­cję “Narzędzia/Opcje inter­ne­to­we” a następ­nie w sek­cji “Pry­wat­ność” zazna­czyć  “Zaawan­so­wa­ne” i wyłą­czyć pli­ki cookies.
  • W prze­glą­dar­ce Mozil­la Fire­fox nale­ży: wybrać z menu pozy­cję “Narzę­dzia” a następ­nie pozy­cję “Opcje” i okre­ślić poziom pry­wat­no­ści w sek­cji “Pry­wat­ność”.
  • W prze­glą­dar­ce Ope­ra nale­ży: wybrać z menu pozy­cję “Narzę­dzia” a następ­nie z pozy­cji “Pre­fe­ren­cje” wybrać “Zaawan­so­wa­ne” a potem “Cia­stecz­ka”.
  • W prze­glą­dar­ce Google Chro­me nale­ży: z menu po pra­wej stro­nie nale­ży wybrać pozy­cję “Opcje” a następ­nie “Dla zaawan­so­wa­nych” oraz “Usta­wie­nia pli­ków cookie”.

Powyż­sze typy prze­glą­da­rek zosta­ły wska­za­ne przy­kła­do­wo. Z uwa­gi na dużą róż­no­rod­ność sto­so­wa­nych przez Użyt­kow­ni­ków prze­glą­da­rek, mogą wystę­po­wać pew­ne róż­ni­ce w spo­so­bie takie­go ich usta­wie­nia, któ­ry unie­moż­li­wia­ły­by insta­lo­wa­nie pli­ków cookies. Zwy­kle infor­ma­cje odno­śnie do pli­ków cookies moż­na zna­leźć w menu  “Narzę­dzia” lub “Opcję”. Bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w tym zakre­sie moż­na naj­czę­ściej zna­leźć na stro­nie pro­du­cen­ta danej przeglądarki.