DLA DOMU

800_dla_domu

Z sze­ro­kiej ofer­ty dla domu ofe­ru­je­my całą masę środ­ków czy­sto­ści reno­mo­wa­nych firm, pol­skich i zagra­nicz­nych, oraz akce­so­ria papier­ni­cze i komputerowe.

HURT-PAP zachę­ca dzie­ci i rodzi­ców do zabaw kre­atyw­nych, ofe­ru­jąc zesta­wy do: mode­lo­wa­nia, malo­wa­nia buziek, koszu­lek itp., do tego tra­dy­cyj­ne blo­ki rysun­ko­we, ołów­ki, kred­ki i zesta­wy farb – czy­li akce­so­ria, któ­re pomo­gą w kształ­to­wa­niu twór­czej oso­bo­wo­ści wasze­go dziecka.

Klient Salo­nu ŁĘCZYCKA 8 zawsze znaj­dzie u nas sze­ro­ki asor­ty­ment świą­tecz­ny: obru­sy, ser­wet­ki i inne ele­men­ty do deko­ra­cji świą­tecz­nych stołów.

Ofe­ru­je­my tak­że kawę, her­ba­tę i sło­dy­cze w róż­nych opakowaniach.

Na rodzin­ne i kole­żeń­skie impre­zy ple­ne­ro­we ofe­ru­je­my pro­duk­ty jed­no­ra­zo­we, takie jak: pla­sti­ko­we tale­rzy­ki, kub­ki i widel­ce, papie­ro­we ser­wet­ki i ręcz­ni­ki, a tak­że pre­pa­ra­ty do czysz­cze­nia gril­la i wor­ki na śmieci.