Merida

800_Merida

Środ­ki Meri­da są bar­dzo wydaj­ny­mi kon­cen­tra­ta­mi; ich roz­cień­cza­nie w odpo­wied­niej pro­por­cji i sto­so­wa­nie do mycia oraz czysz­cze­nia urzą­dzeń sani­tar­nych, a tak­że róż­nych powierzch­ni jest eko­no­micz­ne.

Fir­ma HURT-PAP będąc przed­sta­wi­cie­lem fir­my Meri­da ofe­ru­je sze­ro­ki asor­ty­ment środ­ków czy­sto­ści oraz dozow­ni­ków. Pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków odpo­wia­da­ją­cych w fir­mach za utrzy­ma­nie czy­sto­ści biu­ra, maga­zy­nu, czy hali han­dlo­wej. Szko­le­nia doty­czą tego jak eko­no­micz­nie, bez­piecz­nie i spraw­nie korzy­stać ze środ­ków Merida.

W celu uzy­ska­nia peł­niej­szej infor­ma­cji o środ­kach Meri­da, a tak­że o orga­ni­zo­wa­nych szko­le­niach pro­si­my o kon­takt z naszym biurem:

tel. 24 254 79 11, 24 253 89 92
hurtpap@biuroklub.pl