proba

Fir­ma HURT-PAP powsta­ła w 1990 roku. Minio­ne ćwierć wie­ku to dla nas czas cią­głe­go, sys­te­ma­tycz­ne­go roz­wo­ju, popar­te­go solid­ną pra­cą oraz nie­ustan­nym pozy­ski­wa­niem uzna­nia i zaufa­nia Klientów.

Zaczy­na­li­śmy jako hur­tow­nia arty­ku­łów papier­ni­czych, biu­ro­wych i szkol­nych, a w 2013 roku uru­cho­mi­li­śmy Salon Sprze­da­ży przy ul. Łęczyc­kiej 8 w Kut­nie. Nazwa­li­śmy go po pro­stu ŁĘCZYCKA 8. Ten funk­cjo­nal­ny obiekt z dużą powierzch­nią han­dlo­wą i dobrym dojaz­dem uła­twia zaku­py naszym Klien­tom. Cie­szy­my się ze sta­le rosną­cej popu­lar­no­ści tego miejsca.

Pro­wa­dząc hur­tow­nię i Salon Sprze­da­ży roz­wi­ja­my sys­tem zaku­pów dla biur, opar­ty na zamó­wie­niu tele­fo­nicz­nym lub mailo­wym, na zasa­dzie: dziś zama­wiasz i następ­ne­go dnia lub nawet tego same­go, dostar­cza­my zamó­wio­ny asor­ty­ment pod wska­za­ny adres. A wszyst­ko to w ramach BIURO-SERWISU - sys­te­mu opar­te­go o bez­po­śred­ni kon­takt z wybra­nym sprze­daw­cą naszej fir­my oraz spraw­nie dzia­ła­ją­cym zespo­łem przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych. Jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć do fir­my nie tyl­ko arty­ku­ły papier­ni­cze i akce­so­ria biu­ro­we, ale tak­że meble, wykła­dzi­ny i inne ele­men­ty wyposażenia.

Od 2014 roku pro­wa­dzi­my, z dużym powo­dze­niem, pro­mo­cję i sprze­daż tablic inte­rak­tyw­nych, któ­re sta­ją się ele­men­tem prze­ło­mo­wym w szkol­nym naucza­niu lekcyjnym.

HURT-PAP, oprócz zaj­mo­wa­nia się sprze­da­żą, nie tra­ci z pola widze­nia waż­nych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych Kut­na - jako spon­sor wspie­ra­my kolej­ne edy­cje Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pio­se­nek Hono­ro­we­go Sta­ro­sty Kut­now­skie­go Jere­mie­go Przy­bo­ry oraz Prze­glą­dy Teatrów Dzie­cię­cych i Mło­dzie­żo­wych ŁAPA. W Salo­nie ŁĘCZYCKA 8 orga­ni­zu­je­my impre­zy dla dzie­ci, kier­ma­sze i kon­kur­sy kre­atyw­no­ści. Wspie­ra­my też kut­now­skie dru­ży­ny sportowe.

W naszej pra­cy waż­ny jest kon­takt z Klien­tem i jego zado­wo­le­nie. Dobre wza­jem­ne rela­cje pozwa­la­ją nam jesz­cze lepiej pra­co­wać nad jako­ścią usług, nad two­rze­niem skle­pu przy­ja­zne­go Klien­tom, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my w Kut­nie, na Mazow­szu i w głę­bi kra­ju. Potra­fi­my spro­stać nie­mal każ­de­mu zamó­wie­niu, zapew­nia­jąc tak­że facho­wą pomoc, doradz­two i bły­ska­wicz­ną dosta­wę. Wyso­ki poziom zaufa­nia i zado­wo­le­nia Klien­tów to dewi­za naszej firmy.

Zapra­sza­my do współpracy!

25-lecie

W roku 2015 fir­ma HURT-PAP obcho­dzi 25-lecie istnienia.