PromocjeAkcja SZKOŁA trwa­ła od 8 czerw­ca do 31 grud­nia 2016r.

Każ­da szko­ła, doko­nu­jąc w tym cza­sie zaku­pów w fir­mie HURT-PAP, zbie­ra­ła PUNKTY PROMOCYJNE, któ­re pozwo­li­ły nam na wyło­nie­nie zwy­cięz­cy spo­śród pla­có­wek oświa­to­wych bio­rą­cych udział w akcji i przy­zna­nie im nagród.

Akcja Szkoła 2016 - wyniki

Spon­so­rzy i Part­ne­rzy AKCJI SZKOŁA:
(kli­ka­jąc na logo fir­my lub mar­ki wej­dziesz na stro­nę internetową)


Baterie

Bate­rie TOSHIBA to odpo­wiedź na zapo­trze­bo­wa­nie zasi­la­nia nowo­cze­snych urzą­dzeń o dużym pobo­rze mocy.
Bate­rie znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w kom­pak­to­wych apa­ra­tach cyfro­wych, prze­no­śnym sprzę­cie audio-video, grach elek­tro­nicz­nych, zabawkach.
Dostęp­ne już w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8.