Mój Tata

Regulamin konkursu plastycznego

To mój Tata ”

1.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su plastycznego
„To mój Tata ”
jest

HURT-PAP EKSPORT-IMPORT
PAWEŁ LEWANDOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
99-300 KUTNO
29-GO LISTOPADA 64
Z SIEDZIBĄ SALONU SPRZEDAŻY UL.ŁĘCZYCKA 8

2.

Celem kon­kur­su jest roz­wi­ja­nie zdol­no­ści pla­stycz­nych wśród naj­młod­szych miesz­kań­ców Kut­na i oko­lic, jak rów­nież wyra­że­nie uczuć oraz doce­nie­nie roli Ojca
w życiu dziec­ka i zwró­ce­nie uwa­gi, że jego rola jest rów­nie waż­na jak Matki.

3.

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do naj­młod­szych miesz­kań­ców mia­sta Kut­no (dzie­ci w wie­ku do lat 16). Zada­niem uczest­ni­ka jest wła­sno­ręcz­ne wyko­na­nie obraz­ku przed­sta­wia­ją­ce­go TATĘ. Obra­zek może być wyko­na­ny dowol­ną  tech­ni­ką w for­ma­cie A4.

Pra­ca powin­na zawie­rać na odwrocie:

  1. imię;
  2. nazwi­sko;
  3. wiek auto­ra;
  4. nr tele­fo­nu rodzica/opiekuna prawnego.

Pra­ce nale­ży skła­dać oso­bi­ście lub prze­słać pocz­tą na adres Orga­ni­za­to­ra. Orga­ni­za­tor nie zwra­ca prac, któ­re wpły­ną na konkurs.
Wszyst­kie pra­ce zosta­ną po ogło­sze­niu wyni­ków wywie­szo­ne w sie­dzi­bie Spół­ki.

Z chwi­lą zło­że­nia prac uczest­ni­cy kon­kur­su prze­no­szą na
HURT-PAP EKSPORT-IMPORT
PAWEŁ LEWANDOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
99-300 KUTNO
29-GO LISTOPADA 64
Z SIEDZIBĄ SALONU SPRZEDAŻY UL.ŁĘCZYCKA 8

nie­od­płat­nie, bez­ter­mi­no­wo, bez ogra­ni­czeń, co do tery­to­rium wszel­kie autor­skie pra­wa mająt­ko­we do prac, sta­no­wią­cych przed­miot kon­kur­su, na wszyst­kich polach eks­plo­ata­cji, o któ­rych mowa w art. 50 usta­wy z dnia 4 lute­go 1994r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U.z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Pra­ce będą oce­nia­ne przez powo­ła­ne na cel kon­kur­su jury, pod kątem pomy­sło­wo­ści autorów .

Zło­że­nie pra­cy kon­kur­so­wej jest rów­no­znacz­ne z akcep­ta­cją niniej­sze­go regulaminu.

4.

 Pra­cę moż­na skła­dać od dnia ogło­sze­nia tj.
20 czerw­ca 2016r. do 27 czerw­ca 2016r. do godz.13:00

Regu­la­min kon­kur­su jest dostęp­ny w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie internetowej:

www.hurtpap.pl

Wynik kon­kur­su zosta­nie ogło­szo­ne w dniu 28 czerw­ca 2016r.

5.

Naj­lep­sza pra­ca zosta­nie nagro­dzo­na upo­min­kiem dla Taty oraz słod­ką nie­spo­dzian­ką dla auto­ra pracy.

6.

Wzię­cie udzia­łu w kon­kur­sie jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez orga­ni­za­to­ra, zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb reali­za­cji konkursu.
W spra­wach nie obję­tych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­su­je się odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su Cywil­ne­go i usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych.

Dodat­ko­we infor­ma­cje doty­czą­ce kon­kur­su moż­na uzy­skać w sie­dzi­bie Organizatora.

 

Pobierz Regu­la­min kon­kur­su (pdf)