AS 2016 dla szkół

Akcja SZKOŁA trwa­ła od 8 czerw­ca do 31 grud­nia 2016r.

Każ­da szko­ła, doko­nu­jąc w tym cza­sie zaku­pów w fir­mie HURT-PAP, zbie­ra­ła PUNKTY PROMOCYJNE,  któ­re  pozwo­li­ły  nam  na  wyło­nie­nie  zwy­cięz­cy spo­śród  pla­có­wek  oświa­to­wych bio­rą­cych udział w akcji i przy­zna­nie im nagród.

Akcja Szkoła 2016 - wyniki

Spon­so­rzy i Part­ne­rzy AKCJI SZKOŁA:
(kli­ka­jąc na logo fir­my lub mar­ki wej­dziesz na stro­nę internetową)


Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat