AS 2016 dla ucznia

AS_2016

AKCJA SZKOŁA roz­po­czę­ła się 8 czerwca
i zakoń­czy­ła się 30 wrze­śnia 2016 r.

Klien­ci indy­wi­du­al­ni (ucznio­wie i rodzi­ce lub opie­ku­no­wie uczniów oraz przed­szko­la­ków), któ­rzy doko­na­li zaku­pu w Salo­nie Sprze­da­ży ŁĘCZYCKA 8
z asor­ty­men­tu szkolno-biurowego, wzię­li udział w loso­wa­niu nagród.

Za każ­de wyda­ne przez klien­ta indy­wi­du­al­ne­go 65 zł brutto
szko­ła (przed­szko­le) otrzy­mu­je 1 punkt.

pobierz REGULAMIN AKCJI SZKOŁA (pdf)
zobacz PLAKAT AKCJI SZKOŁA

Wręczenie nagród

Sym­pa­tycz­na uro­czy­stość mia­ła miej­sce 14 paź­dzier­ni­ka br. w Salo­nie ŁĘCZYCKA 8.
Na zdję­ciach zdo­byw­cy iPa­da Apple­’a i kon­so­li SONY PLAY STATION z zarzą­dem i pra­cow­ni­ka­mi fir­my HURT-PAP :)

Akcja Szkoła 2016

Akcja Szkoła 2016

Przy­po­mi­na­my, że AKCJA dla szkół i pla­có­wek oświa­to­wych trwa nadal, do 31 grud­nia 2016 roku.

Akcja Szkoła 2016

Spon­so­rzy i Part­ne­rzy AKCJI SZKOŁA:
(kli­ka­jąc na logo fir­my lub mar­ki wej­dziesz na stro­nę internetową)


Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat