DLA BIURA

DLA BIURA

HURT-PAP ofe­ru­je sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów dla biu­ra zaczy­na­jąc od papie­ru, dłu­go­pi­sów, ołów­ków, spi­na­czy i segre­ga­to­rów, drucz­ków doku­men­ta­cji biu­ro­wej, poprzez akce­so­ria kom­pu­te­ro­we, nisz­czar­ki i środ­ki czy­sto­ści aż do mebli biu­ro­wych. Na tym wca­le nie koniec, nasza ofer­ta nie­ustan­nie się powięk­sza o nowe pro­duk­ty i nowe usługi.

Oprócz tra­dy­cyj­ne­go asor­ty­men­tu do biu­ra, ofe­ru­je­my tak­że arty­ku­ły spo­żyw­cze: kawę, her­ba­tę, cia­stecz­ka itp. w róż­nych opa­ko­wa­niach, a tak­że pro­duk­ty jed­no­ra­zo­we na impre­zy fir­mo­we: pla­sti­ko­we tale­rzy­ki, kub­ki i widel­ce, papie­ro­we ser­wet­ki i ręcz­ni­ki, a tak­że pre­pa­ra­ty do czysz­cze­nia gril­la i wor­ki na śmieci.

zobacz naszą ofer­tę na środ­ki czy­sto­ści MERIDA
zobacz nasza ofer­tę DLA FIRM


Ofe­ru­je­my pro­duk­ty reno­mo­wa­nych firm i marek:

Materiały eksploatacyjne

• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły HP
• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły Canon
• Black Point
• Nośni­ki danych
• Etui, tor­by, teczki

wię­cej…

Papier i galanteria papiernicza

• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły HP
• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły Canon
• Black Point
• Nośni­ki danych
• Etui, tor­by, teczki

wię­cej…

Etykiety i oznaczenia

• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły HP
• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły Canon
• Black Point
• Nośni­ki danych
• Etui, tor­by, teczki

wię­cej…

Materiały eksploatacyjne

• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły HP
• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły Canon
• Black Point
• Nośni­ki danych
• Etui, tor­by, teczki

wię­cej…

Materiały eksploatacyjne

• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły HP
• ory­gi­nal­ne mate­ria­ły Canon
• Black Point
• Nośni­ki danych
• Etui, tor­by, teczki

wię­cej…