DLA SZKOŁY

HURT-PAP ofe­ru­je sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów dla szkół, w tym papier do dru­ka­rek i kse­ro, papier do ryso­wa­nia i malo­wa­nia, przy­bo­ry piśmien­ne oraz całą masę tra­dy­cyj­nych dro­bia­zgów dla ucznia i szko­ły: tem­pe­rów­ki, kle­je, ołów­ki, fla­ma­stry, tecz­ki oraz ple­ca­ki szkol­ne i dla lap­to­pa. Jest tego napraw­dę sporo!

Do tego tabli­ce kor­ko­we, ście­ral­ne i – uwa­ga! – rewe­la­cyj­ne TABLICE INTERAKTYWNE, któ­re sta­ją się prze­ło­mem w naucza­niu szkol­nym.

zobacz naszą ofer­tę na tabli­ce inte­rak­tyw­ne fir­my 2x3
zobacz naszą ofer­tę na środ­ki czy­sto­ści MERIDA