OBSŁUGA FIRM

800_OBSLUGA-FIRM

Pro­wa­dząc hur­tow­nię i Salon Sprze­da­ży roz­wi­ja­my sys­tem zaku­pów dla biur, opar­ty na zamó­wie­niu tele­fo­nicz­nym lub mailo­wym, na zasa­dzie: dziś zama­wiasz i następ­ne­go dnia lub nawet tego same­go, dostar­cza­my zamó­wio­ny asor­ty­ment pod wska­za­ny adres. A wszyst­ko to w ramach BIURO-SERWISU - sys­te­mu opar­te­go o bez­po­śred­ni kon­takt z wybra­nym sprze­daw­cą naszej fir­my oraz spraw­nie dzia­ła­ją­cym zespo­łem przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych. Jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć do fir­my nie tyl­ko arty­ku­ły papier­ni­cze i akce­so­ria biu­ro­we, ale tak­że meble, wykła­dzi­ny i inne ele­men­ty wyposażenia.

Z fir­mą HURT-PAP może­cie ume­blo­wać i wypo­sa­żyć swo­je BIURO, a gdy już wszyst­ko będzie goto­we pomo­że­my w jego spraw­nym funk­cjo­no­wa­niu, dostar­cza­jąc papier i  akce­so­ria biu­ro­we, a tak­że środ­ki czy­sto­ści, opa­ko­wa­nia z kawą, her­ba­tą i łakociami.

Zapra­sza­my do kom­plek­so­wej współpracy!

ZOBACZ naszą ofer­tę na środ­ki MERIDA