Akcja Szkoła 2015


Zakończenie Akcji Szkoła

Sza­now­ni Państwo,

Wraz z koń­cem minio­ne­go roku zakoń­czy­ła się AKCJA SZKOŁA dla szkół, przed­szko­li i innych pla­có­wek edukacyjno-wychowawczych.
Akcja roz­po­czę­ła się 15 czerw­ca i trwa­ła do 31 grud­nia 2015 roku; wzię­ło w niej udział osiem­dzie­się­ciu uczest­ni­ków z Kut­na i regionu.
Na począt­ku 2016 roku jury pod­su­mo­wa­ło stan punk­ta­cji i wyło­ni­ło zwy­cięz­ców, któ­rzy otrzy­ma­ją nagro­dy rzeczowe.

Oto zwy­cięz­cy pierw­szej edy­cji naszej AKCJI:
I miej­sce - Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Krośniewicach
II miej­sce - Zespół Szkół w Krośniewicach
III miej­sce - Zespół Szkół Zawo­do­wych nr 2 im. dr. A.Troczewskiego w Kutnie
IV miej­sce - Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 4 w Kut­nie im. Miko­ła­ja Kopernika
V miej­sce - Gim­na­zjum nr 3 im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Kutnie

Przy­zna­li­śmy tak­że dwie dodat­ko­we nagro­dy dla pla­có­wek przedszkolnych:
- Gmin­ne Przed­szko­le w Górze Św. Małgorzaty
- Przed­szko­le Miej­skie nr 17 “Nie­za­po­mi­naj­ka” w Kutnie


AKCJA SZKOŁA

Sza­now­ni Państwo,
w związ­ku z tym, że do 30 wrze­śnia 2015 roku, czy­li w regu­la­mi­no­wym ter­mi­nie trwa­nia AKCJI SZKOŁA dla uczniów i klien­tów indy­wi­du­al­nych, nikt nie wylo­so­wał nagro­dy głów­nej – nagro­da ta prze­ka­za­na zosta­ła na inny cel pro­mo­cyj­ny. Tym samym tablet Sam­sung GALAXY Tab 3, bo o nim mowa, był jed­ną z nagród na XI Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pio­se­nek Jere­mie­go Przybory.
Fir­ma HURT-PAP od kil­ku lat wspie­ra ten wyjąt­ko­wy kut­now­ski festi­wal, któ­ry stwa­rza mło­dym pio­sen­ka­rzom szan­sę arty­stycz­ne­go debiu­tu w reper­tu­arze nie­za­po­mnia­ne­go duetu Przybora-Wasowski (Kaba­ret Star­szych Panów).

Wię­cej infor­ma­cji o festi­wa­lu: www.stacjakutno.art.pl

 


 

Akcja-SzkolaMie­li­śmy przy­jem­ność prze­pro­wa­dze­nia ofi­cjal­nej i prze­sym­pa­tycz­nej uroczystości
wrę­cze­nia II NAGRODY w naszej lote­rii zwią­za­nej z AKCJĄ SZKOŁA - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
Zdo­byw­cą tej nagro­dy, czy­li apa­ra­tu cyfro­we­go, jest Pani Ewa Kociak.
GRATULUJEMY!


Regulamin
Regulamin
Informacje dla uczniów
Informacje dla uczniów
Informacje dla szkół
Informacje dla szkół
Plakat
Plakat
Łęczycka 8
Łęczycka 8
2X3